វីដេអូ Highlight ការប្រកួតគូ Sevilla 1 – 2 Barcelona

រង្វាន់ប្រាក់បង្វិលសង ១០០% សម្រាប់ល្បែងកីឡា

ទស្សនា វីដេអូ Highlight ការប្រកួតគូ Sevilla 1 – 2 Barcelona ខាងក្រោមនេះ៖